Ceufadu yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Llŷn Adventures a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Rhwng Sulgwyn a mis Medi, cynhaliwn sesiynau ceufadu ‘dowch draw a rhowch gynnig arni’ yn Aberdaron, drwy bartneriaeth gyffrous â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Y man cyfarfod a man cychwyn y sesiwn yw Porth y Swnt.

Mae’r sesiynau ceufadu rhagarweiniol hyn yn rhedeg o draeth Aberdaron, gan ddefnyddio ceufadau sedd sengl a sedd tandem sy’n hawdd eu padlo ac maent yn hynod sad.  Mae sesiynau’n amrywio, yn dibynnu ar gyflwr y môr.  Pan fo’r môr yn dawel, cynigiwn daith olygfaol i ddysgu am y morlin syfrdanol, yr hanes lleol cyfoethog a’r bywyd gwyllt anhygoel, yn cynnwys adar y môr fel palod a phalod Manod yn ogystal â morloi a llamidyddion.  Os yw’r môr yn arw, ac os yw’r tywydd yn dal yn ffafriol, cynigiwn sesiynau syrffio ar y tonau.

Yn ystod y sesiwn, gofalir amdanoch gan hyfforddwr ceufadu cymwysedig fydd yn sicrhau eich bod yn cael yr holl gyfarpar angenrheidiol, a bydd yn gofalu amdanoch drwy gydol eich anturiaeth.

  • Drwy’r Sulgwyn a gwyliau ysgol yr haf, cynhelir sesiynau ar ddydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sul.
  • O’r 11eg o Fehefin tan y 9fed o Orffennaf, a’r 3ydd tan y 24ain o Fedi, cynhelir sesiynau ar ddydd Sadyrnau. Nid oes angen bwcio o flaen llaw ac felly gallwch ond cyrraedd a rhoi cynnig arni.  Fodd bynnag, os ydych yn awyddus i sicrhau lle, fe allwch fwcio o flaen llaw drwy gysylltu â Phorth y Swnt neu Llŷn Adventures www.llynadventures.com 
  • Mae arnoch angen dod â dillad nofio, hen esgidiau ymarfer a lliain gyda chi
  • Hyd y gweithgareddau yw 2 awr
  • Amseroedd dechrau’r sesiynau yw 10:00, 12:30 a 14:45
  • Nifer uchaf o 8 o geufadwyr y sesiwn
  • Yr oedran lleiaf yw 8 oed a chynghorwn y dylai plant iau nag 11 fod yng nghwmni oedolyn.
  • Y peth gorau yw i blant ifainc rannu un o’r ceufadau tandem gydag un neu ddau oedolyn.
  • Mae’r gallu i nofio’n ddefnyddiol ond nid yn hanfodol
  • Mae sesiwn yn costio £25 y pen, (20% o ostyngiad i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

Bwcio gweithgareddau eraill
Os ydych yn awyddus i roi cynnig ar weithgareddau eraill fel syrffio, arforgampau neu ddringo creigiau , gallwch hefyd fwcio gweithgareddau â staff yng nghanolfan ymwelwyr Porth y Swnt.  Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd mewn amrywiol leoliadau eraill o amgylch Llŷn.  Peidiwch ag oedi, dowch draw i’n cefn gwlad hardd, ac edrychwch ar y lle o safbwynt gwahanol drwy roi cynnig ar weithgaredd antur newydd!