Teithio â Cheufadau

Arweinir ein teithiau gan arweinwyr cymwysedig.  Yn ogystal â thywys eich taith, mae’ch arweinydd yno i gynnig cyngor a chymorth.  Bydd llwybrau 1-4 i gyd yn cynnwys elfen o hyfforddiant, a bydd faint o hyfforddiant a roddir yn dibynnu ar eich profiad blaenorol a’ch gallu i badlo.  Mae llwybrau 5 a 6 yn dalcenni caled, ac felly bydd ar gleientiaid angen fod wedi profi’u hunain yn ddigon galluog drwy gwblhau’n rhagofynion.


1. Pwllheli – Abersoch
Cyflwyniad cymharol syml i geufadu ar y môr.  Mae gan y daith hon ddigonedd o opsiynau ar gyfer mynd allan o’r ceufadau ac ymestyn eich coesau ar y traethau tywodlyd rhwng Pwllheli ac Abersoch.  Yn ogystal â thraethau tywodlyd, meithion, byddwch yn ceufadu heibio i’r chwareli ithfaen segur yn Llanbedrog, caffi wedi’i leoli’n ffafriol a detholiad o frigiadau creigiog.

Rhagofynion - Eich bod wedi ceufadu o’r blaen ar ddŵr yn symud
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 2 ¼
Pellter yn Fras (cilometrau) - 12.5
Maint y grŵp - 4
Cost y pen (£) - 50

2. Trefor i Nefyn

Mae hwn yn llwybr gwych ar gyfer gweld amrywiaeth o adar môr.  Mae clogwyni ar bentir Trefor, Yr Eifl ac yn nau ben traeth Nant Gwrtheyrn yn fannau geni i filoedd o rywogaethau, yn cynnwys gwylanod, gwylogod a gweilch y penwaig.  Mae Trefor yn gartref i’r un pier sy’n weddill ym Mhenrhyn Llŷn.  Dyffryn hanesyddol Nant Gwrtheyrn yn awr yw cartref y Ganolfan Iaith Genedlaethol ac mae’n lle rhagorol i stopio i ymestyn eich coesau ac i gael paned o de.  Mae traeth tywodlyd hir yn arwain at gysgodfa Nefyn â’i glogwyni tywodlyd llethrog a’i bentref hynafol ei naws. 

Rhagofynion - Eich bod wedi ceufadu o’r blaen ar ddŵr sy’n symud
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 2
Pellter yn Fras (cilometrau) - 11
Maint y grŵp - 4
Cost y pen (£) - 50

3. Ynysoedd Gwylan
Mae’r daith hon yn mynd ychydig yn fwy heriol gan ei bod yn cynnwys croesfan fer i ynysoedd anghyfannedd Gwylan.  Gan gychwyn o’r traeth yn Aberdaron, padlwn ein ffordd yn gyfochrog â’r traeth tuag at bentir Ebolion gan fynd heibio’n agos i fwâu ac ogofeydd diddorol.  O fan hyn, anelwn hi ar draws i Gwylan Fawr cyn y naid fer ar draws i Gwylan Fach.  Yn ystod y gwanwyn a’r haf, gwnewch weld ystod eang o adar, yn cynnwys palod, yn nythu ar yr ynysoedd, ac mae mathau eraill o fywyd gwyllt y gallwn ddod ar eu traws yn cynnwys morloi a dolffiniaid.  Mae’r llwybr dychwelyd naill ai trwy Borth Meudwy neu drwy ail-fynd ar hyd ein llwybr allanol.

Rhagofynion - Eich bod wedi ceufadu o’r blaen ynghyd â naill ai llwybr 1 neu 2
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 1 ¼
Pellter yn Fras (cilometrau) - 6.6
Maint y grŵp - 4
Cost y pen (£) - 50

4. Ynysoedd Sant Tudwal
Gan ei chychwyn hi o Abersoch, mae’r daith hon yn mynd â chi o amgylch bae Abersoch, heibio i hen fan lansio’r bad achub cyn croesi ffordd Sant Tudwal i’r ynysoedd.  Mae’r ddwy ynys yn eiddo preifat ac felly nid yw glanio’n bosibl.  Mae’r ynysoedd hefyd yn gartref i nifer fawr o forloi ac adar y môr.  Mae gan yr ynys ddwyreiniol ogofeydd trawiadol tra bod gan yr ynys orllewinol hen oleudy.  I ddychwelyd i Abersoch, anelwn ni hi yn ôl i hen fan lansio’r bad achub ac wedyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr a gymerasom o amgylch y bae.

Rhagofynion - Eich bod wedi ceufadu o’r blaen ynghyd â dwy daith wedi’u dewis o deithiau 1-3
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 1 ¾
Pellter yn Fras (cilometrau) - 9.5
Maint y grŵp - 3
Cost y pen (£) - 70

5. Porthor i Aberdaron
Mae’r daith hon yn cychwyn ac yn gorffen ar dywod ond yn ystod gweddill ei hyd, byddwn yn padlo o dan glogwyni mawrion man mwyaf agored y Penrhyn.  Gan gadw at gwr gogledd-ddwyreiniol swnt Enlli, efallai y gwelwn frain coesgoch, hebogau tramor ac amrywiol adar eraill y môr.  Edrychwch yn ofalus ac efallai y gallwch hyd yn oed weld dringwr creigiau.  Mae swnt Enlli yn hysbys am ei geryntau nerthol a moroedd geirwon ac felly mae sgiliau padlo da yn hanfodol.  Yn ychwanegol at glogwyni mawrion, gwnawn weld digonedd o ogofeydd diarffordd lle’r â morloi i ganfod cysgod.  Mae gan y mannau cychwyn a gorffen luniaeth yn agos at y traeth - gwych am fwyd a diod.
Oherwydd natur ddifrifol y daith hon, byddwn ddim ond yn ei chynnal mewn amgylchiadau tawel a chyda cleientiaid rydym yn eu hystyried yn ddigon galluog.

Rhagofynion - Eich bod wedi ceufadu o’r blaen.  Eich bod wedi cwblhau teithiau 3 a 4 yn ogystal â theithiau 1 neu 2
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 2 ¼
Pellter yn Fras (cilometrau) - 12
Maint y grŵp - 2
Cost y pen (£) - 80

6. Ynys Enlli
O’r traeth yn Aberdaron, byddwn yn padlo ar hyd yr arfordir heibio i Borth Meudwy tuag at bentir Pen Y Cil.  Oddi yma, gadawn loches gymharol y pentir i groesi swnt Enlli gan ddilyn ôl troed miloedd o bererinion.  Mae Ynys Enlli’n gyforiog o hanes.  Yn ôl y sôn, mae yna filoedd o saint wedi’u claddu yno ac fe’i hystyriwyd unwaith fel pererindod grefyddol bwysig.  Mae’r lle bellach yn warchodfa natur ac yn gartref i doreth o adar a morloi.  Wrth i’r llanw droi, gallwn fwynhau gorffwysfa haeddiannol ac ymestyn ein coesau cyn inni lamu i mewn drachefn i’r ceufadau ar gyfer y daith yn ein holau.  
Oherwydd natur ddifrifol y daith hon, byddwn ddim ond yn ei chynnal mewn amgylchiadau tawel a chyda cleientiaid rydym yn eu hystyried yn ddigon galluog.

Rhagofynion – Eich bod wedi ceufadu o’r blaen.  Eich bod wedi cwblhau teithiau 3,4 a 5 yn ogystal â thaith 1 neu 2
Amcan bras o amser padlo (oriau)* - 3
Pellter yn Fras (cilometrau) - 17
Maint y grŵp - 2
Cost y pen (£) - 80

Caiff ein teithiau i gyd eu harwain gan arweinwyr cymwysedig.  Yn ogystal â thywys y daith, mae’ch arweinydd yno i gynnig cyngor a chymorth.  Bydd llwybrau 1-4 i gyd yn cynnwys elfen o hyfforddiant, a bydd faint o hyfforddiant a roddir yn dibynnu ar eich profiad blaenorol a’ch gallu i badlo.  Mae llwybrau 5 a 6 yn dalcenni caled ac felly bydd ar gleientiaid angen fod wedi profi’u hunain yn ddigon galluog drwy gwblhau’n rhagofynion (gweler tabl amlinellu’r daith).

Effeithir ar yr holl lwybrau gan gyflwr y môr a’r llanw.  Efallai y bydd arnom angen cyfnewid y mannau cychwyn a gorffen, byrhau llwybrau neu ohirio teithiau os bydd amgylchiadau’r tywydd yn mynnu hynny.  Rhown gymaint o rybudd ichi â phosibl o unrhyw newidiadau nas cynlluniwyd.   
Seilir y gost y pen ar deithiau’n cael eu cynnal ag isafswm o gleientiaid.  Os nad ydych yn rhan o grŵp, bydd y pris yn cynyddu.  Gallwn drafod costau pan ddowch i fwcio.
*Mae’r amser padlo yn fras ganllaw ac nid yw’n cynnwys pethau fel cyflwyniad i’r sesiwn, addysgu elfennau ar y dŵr, stopiau, tywydd neu gyflwr y llanw.  Fe’i seilir ar amser padlo cyfartalog o 5 ½ cilometr yr awr.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o Deithio mewn Ceufadau.

Cliciwch yma i weld lle mae’r gweithgaredd hwn yn digwydd.