Taith Gerdded

Her Arfordirol

Mae ein Her Arfordirol yn ddigwyddiad deuddydd sy’n golygu cerdded ar hyd darn 38 milltir o Lwybr Arfodir Cymru rhwng Tudweiliog ac Abersoch. Mae’r daith gerdded yn mynd ar hyd y llwybr arfordirol prydferth a chanddo ddigon o arwyddion, ac felly oni bai eich bod yn gofyn yn benodol am arweinydd gwnawn adael ichi fynd ar eich hynt ar y daith ar eich cyflymder eich hun. Peidiwch â phryderu, serch hynny, nid ydym yn eich gadael, a gallwch alw arnom unrhyw adeg, a down i gynorthwyo, os bydd angen. I ychwanegu her ychwanegol at y digwyddiad, gwnawn eich cyfarfod mewn lleoliadau dynodedig ar hyd y llwybr i roi sbardun go iawn ichi. Gallai’r heriau opsiynol gynnwys naid o glogwyn i mewn i’r môr, trawstaith ar lefel y môr, ceufad ar draws fae, dringo creigiau neu abseilio oddi ar glogwyn uchel. Caiff yr holl heriau opsiynol hyn eu harwain a’u goruchwylio gan staff cymwysedig.

Mae’r naid oddi ar glogwyn yn opsiwn diwrnod 1 ac mae’n golygu newid i siwt wleb, cymorth hynofedd a helmed ac wedyn neidio i mewn i’r môr o uchder o thuag 8 medr (26 troedfedd 2 fodfedd) cyn crafangio yn ôl ar dir sych.

Mae trawstaith ar lefel y môr yn opsiwn diwrnod 1 ac mae’n golygu dringo’n llorweddol ar hyd darn o greigiau llanw tra eich bod wedi’ch clipio wrth raff ddiogelwch.

Mae ceufadu’n opsiwn diwrnod 1 ac mae’n golygu newid i siwt wleb, cymorth hynofedd a helmed ac wedyn mynd ar draws fae gan ddefnyddio ceufad eistedd ar ei ben.

Mae dringo creigiau’n opsiwn diwrnod 2 ac mae’n golygu dringo llwybrau byrion ar glegyr y mynydd yn Rhiw.

Mae abseilio’n opsiwn 2 ddiwrnod ac mae’n golygu gollwng eich hun i lawr clogwyn mawr ar bentir Cilan cyn cerdded yn ôl i’r brig.

Amserlen Teithio’r Digwyddiad

Noswaith cyn digwyddiad
- mae’r tîm yn ymgynnull yn Nhudweiliog ar gyfer cyflwyno a sesiwn rhoi gwybodaeth am y digwyddiad yn y dafarn leol. Unwaith y bydd cynlluniau wedi’u cwblhau, byddwch wedyn yn rhydd i fynd ar eich ffordd i’r wersyllfa leol lle bydd pebyll yn cael eu gosod i bawb.

Diwrnod 1 - Tudweiliog i Aberdaron - 18 milltir - Paratoir brecwast ar gyfer 0800 o’r gloch cyn dechrau ar y daith gerdded am 0900 o’r gloch. Gwnawn helpu i ddatgymalu’r pebyll a’u symud i Aberdaron yn barod erbyn ichi gyrraedd. Mae’r llwybr yn ei hanelu hi i’r de-orllewin ac mae’n mynd â chi drwy gefn gwlad, ar hyd traethau tywodlyd a thros fynyddoedd agored. Fe welwch ddigonedd o fywyd gwyllt, yn cynnwys adar, morloi ac o bosibl dolffiniaid. Wrth ichi gerdded o amgylch cwr mwyaf deheuol y penrhyn, fe welwch Ynys Enlli, lle y dywedir fod ugain mil o saint wedi’u claddu.
Unwaith y bydd y tîm wedi cyrraedd Aberdaron ac mae’r gweithgareddau dydd wedi’u gorffen, bydd yna bryd o fwyd a diod yn un o’r tafarndai lleol. Byddwn yno i weld sut mae pawb yn ymdopi ac i drafod yr amserlen ar gyfer trannoeth. Bydd eich pebyll a’ch cyfarpar gwersylla wedi’u cludo a’u hail-godi nid nepell oddi wrth y dafarn yn Aberdaron.

Diwrnod 2 - Aberdaron i Abersoch - 20 milltir - Paratoir brecwast ar gyfer 0800 o’r gloch cyn dechrau ar y daith gerdded am 0900 o’r gloch. Unwaith eto, byddwn yn helpu i ddatgymalu’r pebyll a hel y wersyllfa at ei gilydd. Mae’r daith gerdded yn cychwyn drwy fynd drwy gaeau ac ar hyd lonydd cyn ichi ddod at bentref Rhiw sydd ar ben bryn. Mae’r llwybr wedyn yn parhau o amgylch Porth Neigwl draw at bentir Cilan ac ymlaen tuag at Borth Ceiriad. Unwaith y byddwch wedi mynd heibio i’r pentir olaf, byddwch yn cerdded yn gyfochrog ag Ynysoedd Tudwal cyn cyrraedd y cam olaf ac Abersoch. Cyfarfyddwn â chi yn Abersoch lle y cewch y dewis o fwyd a diod cyn ein bod yn eich cludo yn ôl i’r man cychwyn a’ch cerbydau.

Yr hyn a gyflenwn - 2 x bryd bwyd gyda’r nos, 2 x frecwast, 2 x becyn cinio, cymorth bws mini, pebyll, ffioedd gwersyllfa, hyfforddiant, cyfarpar gweithgareddau, mapiau, sach o amrywiol bethau.

Cyfarpar personol - dylai pob aelod o’r tîm ddod â’r canlynol
Dillad cynnes
Dillad gwrth-ddŵr
Esgidiau cerdded
Sach teithio
Sach cysgu
Gwisg nofio
Hen esgidiau ymarfer
Lliain

Cost
Hyd at 10 o gyfranogwyr: £2000
11 i 20 o gyfranogwyr: £4000

Cliciwch yma i weld lluniau o’n digwyddiadau a noddir, os gwelwch yn dda.