Polisi

Telerau ac Amodau
Bydd y telerau a’r amodau a ganlyn yn ffurfio cytundeb rhwng Llŷn Adventures a’i gwsmeriaid. Mae’r ddwy ochr yn rhwym wrth y cytundebau hyn drwy gydol y contract. Mae tâl gan y cwsmer yn ymhlygu bod y cwsmer yn derbyn, yn eu cyfanrwydd, y manylion a gynhwysir yn y telerau a’r amodau hyn.

Diffiniadau
Cyfeirir at Llŷn Adventures a phawb sy’n gweithio i Llŷn Adventures fel “Y ni” neu “Ein”.
Cyfeirir at gwsmeriaid, cleientiaid neu bawb sy’ talu am ein gwasanaethau fel “Y chi” neu “Eich”
Mae gwasanaethau’n cynnwys unrhyw weithgareddau neu ddigwyddiadau rydych chi’n talu i ni amdanynt.
Ffurfir contractau pan fo Llŷn Adventures a chwsmer yn cytuno ar wasanaeth a gynigir gennym ni. Gellir cyflawni cytundeb yn eiriol neu drwy www.llynadventures.com neu drwy e-bost.

Bwcio
Bydd yn rhaid i holl gyfranogwyr o weithgareddau gwblhau datganiadau meddygol cyn dechrau ar weithgareddau.
Bydd yn rhaid i’r rheiny sy’n iau na 18 oed gael caniatâd ysgrifenedig oddi wrth riant neu warcheidwad.
Bydd yn rhaid i blant sy’n iau na 13 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol sy’n hŷn na 18 mlwydd oed yn ystod y gweithgaredd.
Yn ystod y gweithgaredd, rhoddir amrywiol ddarnau o ddillad a chyfarpar ichi. Y chi fydd yn gyfrifol am y cyfarpar yn ystod y gweithgaredd. Byddwch yn wynebu taliadau ychwanegol i dalu am y cyfarpar os caiff ei ddifrodi’n fwriadol neu’i golli.
Gall prisiau a hysbysebir ar y wefan newid. Bydd pris eich gweithgaredd yn dal yr un fath ag yr oedd pan gytunwyd ar y contract.
Dylai pob cyfranogwr o weithgareddau, ynghyd â rhieni neu warcheidwaid plant sy’n iau na 18 oed, ddarllen a deall y Datganiad Ymwybyddiaeth o Risg.

Datganiad Ymwybyddiaeth o Risg
Golyga natur gweithgareddau antur y bydd yna bob amser elfen o risg. Aseswyd yr elfen o risg ar gyfer pob gweithgaredd ac fe gaiff ei monitro’n ofalus, sesiwn wrth sesiwn, gan oruchwylwyr y gweithgaredd i sicrhau’i fod yn parhau ar lefel y mae modd ei rheoli.
Bydd eich goruchwyliwr yn darparu cyfarpar diogelwch priodol ichi, bydd yn eich hyfforddi i’w ddefnyddio’n gywir a bydd yn rhoi canllawiau “ar y ddaear” ichi gan eich galluogi i gwblhau’ch gweithgaredd dewisol yn ddiogel. Dylai’r cyfarwyddiadau a dderbyniwch gan eich goruchwyliwr gael eu deall a’u dilyn er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill o’ch amgylch.
Rydych chi, y cleient, yn rhydd i dynnu’ch hun oddi wrth ran neu’r cyfan o’r gweithgaredd unrhyw adeg, os teimlwch yn or-bryderus. Os byddwch, er mor annhebygol, yn teimlo’n anfodlon ag unrhyw ran o’ch gweithgaredd, siaradwch, os gwelwch yn dda, â goruchwyliwr eich sesiwn ar y cyfle cyntaf posibl.
Mae arforgampau yn golygu symud o amgylch ar greigiau llithrig, ac mae hergydion a chleisiau oddi wrth fân-lithriadau, er bod modd eu hosgoi, yn eitha’ cyffredin.

Taliadau
Bydd yn ofynnol ichi dalu’r cyfanswm ar gyfer y gweithgaredd wrth ichi fwcio gan ddefnyddio’r dudalen berthnasol ar www.llynadventures.com
Os bydd arnoch angen anfoneb, dylech ddarparu enw, cyfeiriad post a chyfeiriad e-bost inni. Bydd anfonebau’n cael eu e-bostio.
Unwaith y bydd eich taliad wedi clirio’n cyfrif banc, byddwch yn derbyn derbynneb i gadarnhau drwy e-bost.

Cwsmeriaid yn diddymu
Mae’n rhaid i ddiddymiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig neu drwy e-bost gan y person a fwciodd y gweithgaredd yn wreiddiol.

Ad-daliadau
Mwy na 4 wythnos cyn dyddiad y gweithgaredd = 90% o’r holl ffioedd wedi’u talu.
Llai na 4 wythnos cyn dyddiad dechreuad y gweithgaredd = dim ad-daliad.

Newidiadau gan Llŷn Adventures
Gwnawn bob ymdrech i gynnal y gweithgaredd fel y cytunwyd arno yn ein contract. O bryd i’w gilydd, gall amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth ein gorfodi i newid gweithgareddau. Yn y cyfryw amgylchiadau, rhown gymaint o rybudd ichi â phosibl. Cynigiwn weithgaredd arall ichi neu byddwch yn gallu aildrefnu’ch sesiwn ar gyfer dyddiad arall o fewn 12 mis o ddyddiad y gweithgaredd gwreiddiol. Os dewiswch beidio â derbyn gweithgaredd arall neu ddyddiad wedi’i aildrefnu, ni fydd gennych hawl i ad-daliad.

Diddymiadau gan Llŷn Adventures
Mae gan bob gweithgaredd nifer lleiaf ymarferol o gyfranogwyr. Cadwn yr hawl i ddiddymu gweithgaredd os yw niferoedd y grŵp yn fyr o’r nifer lleiaf ymarferol.
Os diddymwn y gweithgaredd, cewch yr opsiwn o aildrefnu’r gweithgaredd neu o gael ad-daliad llawn o gost y gweithgaredd.
Ni thalwn gostau ychwanegol fel teithio, lletya a chynhaliaeth.

Gofynion Unigol
Bydd arnoch angen dod â rhai eitemau o ddillad personol gyda chi. Mae’r rhain yn dibynnu ar y gweithgaredd y dewiswch ei wneud. Anfonir rhestr atoch yn rhoi manylion y dillad sydd eu hangen ar gyfer pob gweithgaredd pan fyddwch yn ymholi.
Ni dderbyniwn gyfrifoldeb am unrhyw eitemau o eiddo personol a ddifrodir neu a gollir yn ystod gweithgareddau.
Dylai cleientiaid fod yn ymwybodol o’r heriau y byddant yn eu hwynebu yn ystod y gweithgaredd.
Cwblheir datganiad ymwybyddiaeth gan bob cyfranogwr cyn i’r gweithgaredd ddechrau.
Mae’n rhaid i gleientiaid fod yn gorfforol ac yn feddyliol alluog i gymryd rhan yn y gweithgaredd. Cadwn yr hawl i wrthod pobl rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau os credwn nad yw cleient yn gallu cymryd rhan yn ddiogel mewn gweithgareddau. Yn y cyfryw amgylchiadau, ni ddyfarnir ad-daliad.

Delweddau
Rydym o bryd i’w gilydd yn tynnu lluniau a chlipiau fideo byrion o weithgareddau ar gyfer ein deunydd cyhoeddusrwydd. Os nad oes arnoch eisiau cael tynnu’ch llun neu gael eich hun mewn fideo, dylech hysbysu goruchwyliwr y sesiwn.

Adborth
Anfonwch unrhyw adborth at info@llynadventures.com , os gwelwch yn dda.