Ysgolion a Cholegau

Mae gweithgareddau awyr agored yn ffordd ragorol o gysylltu a herio pobl ifanc. Bydd alldaith dros nos i fan anghysbell, dringo clogwyni serth neu badlo cwch drwy ddŵr sy’n llifo’n gyflym oll yn annog myfyrdod a datblygiad personol.

Mae Bannau Brycheiniog, Dyffryn Gwy, Eryri ac Ucheldiroedd yr Alban i gyd wedi croesawu ein pecynnau coleg. Rydym yn falch o gynnal sesiynau yn unrhyw un o’r Parciau Cenedlaethol ledled y Deyrnas Unedig, a olygai y byddai cleientiaid yn treulio llai o amser mewn bws mini a mwy o amser ar weithgareddau.

Rhesymau dros ein defnyddio ni:

  • Rydym wedi’n cofrestru â’r Adventure Activities Licensing Service, (AALS). Rhif ein trwydded yw L7027/R1632.
  • Tanategir ein gweithgareddau gan asesiadau risg ysgrifenedig ac yswiriant cynhwysol. Mae copïau o’r rhain ar gael, dim ond ichi ofyn.
  • Mae ein hyfforddwyr profiadol i gyd wedi’u cymhwyso drwy’r Corff Llywodraeth Cenedlaethol (NGB) ac mae gwiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol wedi’u gwneud arnynt.
  • Rydym yn gallu darparu unedau penodol o ran Gwasanaeth Cyhoeddus, Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored yn gyflawn â llyfrau log a thaflenni gwaith, dim ond ichi ofyn.
  • Goruchwylir yr holl becynnau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm gan addysgwr cymwysedig, (Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer (BSC) a ThAR).
  • Mae pecynnau gweithgareddau ar gael o un diwrnod i un wythnos, gydag amrywiol opsiynau ar gyfer arlwyo a lletya.
  • Rydym hefyd yn fwy na bodlon teithio atoch, sy’n golygu y gallwch ddefnyddio lleoliad sy’n agos at eich ysgol neu’ch coleg, a bod y myfyrwyr yn treulio llai o amser yn eistedd mewn bws mini.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’ch rhaglen gweithgareddau awyr agored, rydym yn barod i wrando, a gallwch ein ffonio neu anfon e-bost atom drwy ddefnyddio’r manylion a geir ar dudalen gysylltu’r wefan hon. Neu fel arall, rydym yn fwy na bodlon trefnu cyfarfod mewn lleoliad cyfleus.

Cliciwch yma i weld lluniau o Ysgolion a Cholegau.